Username:
Password:
»ลงทะเบียน
»ลืมรหัสผ่าน
บราวเซอร์ที่รองรับ
Chrome, Firefox
ตารางข่าวสาร

  • ข้อมูลโครงการเชียงใหม่ Landslide ย้ายไปใช้งานได้ที่ คลิ๊ก
Agritronics
ระบบติดตามและเตือนภัยทางด้านเกษตรกรรม

ระบบนี้จะทำการวัดและรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมในการทำเกษตรกรรม เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งมีผลต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งนำไปใช้ในการทำนายผลผลิตหรือภัยพิบัติต่างๆได้ โดยระบบจะรับข้อมูลจากหน่วยวัดที่ไปติดตั้งตามพื้นที่ต่างๆและส่งข้อมูลกลับเข้ามา จากนั้นจะทำการประมวลผลข้อมูลที่ได้เพื่อนำมาแจ้งเตือน หรือสรุปผลเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป

ระบบนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาทางด้านการเกษตรของไทย ช่วยให้การเก็บข้อมูลภายในประเทศได้ง่ายและประหยัดขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ เป็นการช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรในการเข้าถึงระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยได้ง่ายและประหยัด เป็นอีกก้าวของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งหวังให้เราพึ่งพาตัวเองได้

ความคาดหวังในอนาคตจะมีระบบนี้ติดตั้งตามชุมชนต่างๆ เพื่อติดตามข้อมูลสภาพแวดล้อมและผลผลิต ซึ่งจะมีนักวิชาการการเกษตรเฝ้าดูและเฝ้าระวัง เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที และอาจจะมีการพัฒนาในเชิงพาณิชย์สำหรับการประกันภัยผลผลิต หรือให้คำปรึกษาต่างๆแก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร

เนคเทคเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเนคเทค โปรดแจ้งให้เนคเทคทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120